Siirry pääsisältöön

Jätehuollon suunnittelu siivouksen ja kiinteistöhoidon näkökulmasta työturvallisuutta unohtamatta 

Jätehuollon suunnittelu siivouksen ja kiinteistöhoidon näkökulmasta on tärkeä osa kokonaisvaltaista kiinteistönhallintaa. Alla muutamia huomioitavia seikkoja, kun suunnitellaan jätehuoltoa siivouksen ja kiinteistöhoidon näkökulmasta työturvallisuutta unohtamatta:   

Jäteastioiden sijoittelu ja merkintä 

Jäteastiat tulisi sijoittaa kiinteistöllä siten, että ne ovat helposti saavutettavissa, mutta eivät aiheuta esteitä tai vaaroja siivoukselle tai kiinteistöhoidolle. Jäteastiat tulee myös merkitä selkeästi, esim. käyttämällä asianmukaisia kylttejä tai tarroja, jotta työntekijät tietävät, mihin jätteet kuuluvat ja miten ne tulee hävittää oikein. Opasteissa tulee huomioida työntekijöiden kielitaito. 

Jätteiden lajittelu ja käsittely   

Jätteiden lajittelu on tärkeä osa jätehuoltoa Siivoojien ja kiinteistöhuollon työntekijöiden tulee olla koulutettuja eri jätelajien tunnistamisessa ja niiden oikeanlaiseen käsittelyyn . Tämä voi sisältää esimerkiksi biojätteiden, sekajätteiden, kartonkien, metallien ja muiden jätelajien erillisen keräämisen ja varastoinnin. Erityistä varovaisuutta tulee noudattaa vaarallisten jätteiden käsittelyssä. Jätteiden käsittelytavat tulee olla turvallisia ja noudattaa paikallisia jätehuoltomääräyksiä.   

Henkilönsuojaimet  

Työturvallisuus edellyttää oikeiden henkilönsuojainten käyttöä. Siivoojien ja kiinteistöhuollon työntekijöiden tulee käyttää asianmukaisia henkilönsuojaimia, kuten suojaliivejä, suojakypäriä, suojakenkiä, suojakäsineitä, suojalaseja tai hengityssuojaimia tarpeen mukaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi terävien esineiden, kuten lasin tai neulojen, käsittelyyn jätehuollossa.   

Työergonomia  

Jätehuolto voi sisältää raskaiden tai hankalien esineiden käsittelyä, kuten jäteastian tyhjentämistä tai kierrätysastioiden siirtämistä. Ergonomisten periaatteiden noudattaminen on tärkeää, jotta vältetään mahdolliset loukkaantumiset tai rasitusvammat. Esimerkiksi oikeanlainen nostotekniikka ja apuvälineiden käyttö voivat auttaa vähentämään fyysistä kuormitusta, raskaiden jäteastioiden tulee olla korkeudella, joka ei rasita selkää ja niiden 

tulee olla helposti liikuteltavia. Jätepuristimiin on saatavilla astiankaatolaitteita ja on olemassa erilaisia kippikontteja helpottamaan kiinteistönhoitoa.  

Työskentelytilat ja työvälineet  

Jätehuollon suunnittelussa tulee huomioida myös työntekijöiden työskentelytilat ja käytössä olevat työvälineet. Työskentelytilojen tulee olla riittävän tilavia ja valaistuja, jotta työntekijät voivat työskennellä turvallisesti. Työvälineiden tulee olla asianmukaisia ja helposti käytettäviä.  

****

Avfallshanteringsplanering ur städ- och fastighetsskötselsynpunkt med fokus på arbetssäkerheten:  

Avfallshanteringsplanering ur städ- och fastighetsskötsels synpunkt är en viktig del av den heltäckande fastighetsförvaltningen. Nedan några synpunkter det är värt att tänka på när man planerar avfallshantering ur städ- och fastighetsskötselssynpunkt, med fokus på arbetssäkerheten:  

Placering och märkning av avfallskärl 

Avfallskärlen bör placeras på fastigheten på ett sådant sätt att de är lättillgängliga, men inte orsakar hinder eller faror för städningen eller fastighetsskötseln. Avfallscontainrar bör också vara tydligt märkta, till exempel med lämpliga skyltar eller klistermärken, så att de anställda vet vart avfallet hör hemma och hur man gör sig av med det på rätt sätt. Instruktionerna bör ta hänsyn till de anställdas språkkunskaper.  

Sortering och bearbetning av avfall 

Avfallssortering är en viktig del av avfallshanteringen där städpersonalen och fastighetsskötaren måste skolas rätt så att de kan identifiera olika typer av avfall, produktionsbiströmmar och hantera dem på rätt sätt. Det kan till exempel omfatta separat insamling och förvaring av bioavfall, blandat avfall, kartong, metaller och andra typer av avfall. 

Särskild försiktighet måste iakttas vid hantering av farligt avfall. Avfallshanteringsmetoderna måste vara säkra och följa lokala regler för avfallshantering.  

Personlig skyddsutrustning 

Arbetssäkerhet kräver användning av rätt personlig skyddsutrustning. Städpersonalen och fastighetsskötaren måste använda lämplig personlig skyddsutrustning, såsom till exempel skyddsvästar, skyddshjälmar, skyddsskor, skyddshandskar, skyddsglasögon eller andningsskydd vid behov. Särskild uppmärksamhet bör ägnas vid hantering av vassa föremål såsom glas eller nålar. 

Arbetsergonomi 

Avfallshantering kan innefatta hantering av tunga eller besvärliga föremål, som att tömma en avfallsbehållare eller flytta återvinningskärl. Att följa ergonomiska principer är viktigt för att undvika eventuella skador eller belastningsskador. Rätt lyftteknik och användning av hjälpmedel kan till exempel bidra till att minska den fysiska belastningen, tunga avfallscontainrar ska stå på en höjd som inte belastar ryggen och de ska vara lätta att flytta.  

Arbetsytor och arbetsredskap 

Vid planering av avfallshanteringen skall även de anställdas arbetsutrymmen och arbetsredskap beaktas. Arbetslokalerna ska vara tillräckligt rymliga och väl upplysta så att de anställda kan arbeta säkert. Arbetsredskapen skall vara ändamålsenliga och lätta att använda.